Informace pro účastníky konference - "Čím je krmíme, takové jsou"


Pro Vaši účast na konferenci, včetně registrace, potřebujeme znát Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, profese a informace o účasti na konferenci budou zpracovávány ÚMČ Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň 180 00, IČO: 00063797, za účelem realizace konference. 


Na akci budou pořádány ilustrační fotografie, k nimž nebudou přiřazovány žádné osobní údaje a které budou použity pouze pro účely informování o akci a k propagaci činnosti ÚMČ. 


Konference bude také streamována. 


Osobní údaje budou zpracovávány po dobu realizace konference, po jejím ukončení budou vymazány.  


Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 


Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, ani nebudou zpracovávány k jiným účelům. Nebude docházet k automatizovanému rozhodnutí. 


Z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám vyplývají tato práva: 

(i)              souhlas a svolení kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodu (čl. 7 GDPR), 

(ii)             přístupu k těmto údajům (čl. 15 GDPR), 

(iii)            na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR), 

(iv)            na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR), 

(v)              na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR), 

(vi)             na přenositelnost (čl. 20 GDPR), 

(vii)            vznést námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR) 

(viii)            podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR). 

 

S dotazy o zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů: JUDr. Eva Janečková, e-mail: eva.janeckova@praha8.cz, tel. 222 805 653